Cân bằng phương trình: 3 CuO + 2 NH3 → 3 Cu + N2 + 3 H2O |Traloitructuyen.com

Or you want a quick look:

Cân bằng phương trình: 3 CuO + 2 NH3 → 3 Cu + N2 + 3 H2O

Cân bằng phương trình: 3 CuO + 2 NH3 → 3 Cu + N2 + 3 H2O

[external_footer] Một số từ khóa tìm kiếm liên quan:
  • NH3 CuO Cu N2 H2O balance
  • nh3 + cuo
  • N2 CuO
  • cu + nh3 + h2o
  • Viết phương trình NH3 CuO
  • NH3 O2
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply