Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3 – Al4C3 ra CH4

Or you want a quick look: Điều chế Metan

Al4C3 ra CH4

Điều chế Metan

Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết phương trình điều chế metan. Hy vọng giúp các bạn học sinh biết viết và cân bằng phương trình phản ứng. Mời các bạn tham khảo.

[external_link_head]

1. Phương trình điều chế CH4

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3↓ + 3CH4

2. Điều kiện xảy ra phản ứng

Nhiệt độ phòng

3. Cách thực hiện phản ứng

Cho Al4C3 tác dụng với nước

4. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Nhôm cacbua tan dần tạo kết tủa keo trắng, đồng thời có khí CH4 thoát ra

5. Bài tập liên quan 

Câu 1: Cho dung dịch NH3 dư vào dd AlCl3 và ZnCl2 thu được A. Nung A được chất rắn B. Cho luồng H2 đi qua B nung nóng sẽ thu được chất rắn:

A. Zn và Al

B. Zn và Al2O3

C. ZnO và Al2O3

D. Al2O3

Xem đáp án

Đáp án D

AlCl3 + 3NH3 + 6H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2NH4Cl

Zn(OH)2 + NH3 dư → [Zn(NH3)6](OH)2

Câu 2. Trong các kim loại sau: Cu, Fe, Pb, Al người ta thường dùng kim loại nào để làm vật liệu dẫn điện hay dẫn nhiệt.

[external_link offset=1]

A. Chỉ có Cu

B. Cu và Al

C. Fe và Al

READ  ZnO + CO → Zn + CO2 – Balanced equation

D. Chỉ có Al

Xem đáp án

Đáp án B

Đồng và nhôm được dùng làm vật liệu dẫn nhiệt

Câu 3: Kim loại nào sau đây được dùng nhiều nhất để đóng gói thực phẩm:

A. Zn

B. Fe

C. Sn

D. Al

Câu 4. Cho hỗn hợp K và Al vào H2O, thấy hỗn hợp tan hết. Chứng tỏ:

A. Nước dư

B. Nước dư và nK > nAl

C. Nước dư và nK < nAl

D. Al tan hoàn toàn trong H2O

Câu 5. Khi hoà tan AlCl3 vào nước, hiện tượng xảy ra là:

A. Dung dịch vẫn trong suốt

B. Có kết tủa

C. Có kết tủa đồng thời có giải phóng khí

D. Có kết tủa sau đó kết tủa tan

Xem đáp án

Đáp án B

Hòa tan AlCl3 vào nước thì Al3+ bị thủy phân tạo kết tủa

Al3+ + 3H2O → Al(OH)3 + 3H+

Câu 6. Phản ứng nào sau đây điều chế được CH4 tinh khiết hơn?

(1) Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3↓ + 3CH4

(2) C4H10 Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3 - Al4C3 ra CH4 C3H6 + CH4

(3) CH2(COONa)2 + 2NaOH Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3 - Al4C3 ra CH42Na2CO3 + CH4

(4) CH3COONa + NaOH Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3 - Al4C3 ra CH4Na2CO3 + CH4

A. (1), (2), (3), (4).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (3), (4).

D. (3), (4).

[external_link offset=2]

Câu 7. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CH4 bằng phương pháp nào sau đây?

A. Nung natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút

B. Phân hủy hợp chất hữu cơ

C. Tổng hợp cacbon và hidro

D. Cracking butan

Xem đáp án

READ  NH4Cl + KOH → KCl + NH3 + H2O – Balanced equation

Đáp án A: CH2(COONa)2 + 2NaOH Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3 - Al4C3 ra CH4 2Na2CO3 + CH4

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 3,92 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,95 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là:

A. 70,0 lít.

B. 35 lít.

C. 84,0 lít.

D. 56,0 lít

Xem đáp án

Đáp án B

nCO2 = 3,92/22,4 = 0,175 mol;

nH2O = 4,95/18 = 0,275 mol

Bảo toàn nguyên tố O:

2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

=> 2x = 0,updating,275 => x = 0,3125

Thể tích không khí cần dùng là nhỏ nhất => oxi trong không khí phản ứng vừa đủ

=>VO2(đktc) = 0,updating,4 = 7 lít

VKhôngKhí(đktc) = 5.7 = 35 lít

.......................

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn sẽ rất hay gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.[external_footer]

See more articles in the category: Hóa học
READ  FeCl2 + HCl = FeCl3 + H2 – Chemical Equation Balancer

Leave a Reply