a)Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài 5 cm , chiều rộng 4 cm b)Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh là 6 cm c)Tính chu vi của hình tam giác biết :

Or you want a quick look:

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

[external_link_head]

TRẢ LỜI

a, Chu vi hình chữ nhật đó là:

(5+4)×2=18 (cm)

b, Chu vi hình vuông đó là:

6×4=24 (cm)

Diện tích hình vuông đó là:

[external_link offset=1]

6×6=36 (cm²)

c, Chu vi của tam giác đó là:

+84888672676=25 (cm)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

2 vote

  • Cảm ơn

a, Chu vi hình chữ nhật là:

          (5+4)×2=18 (cm)

[external_link offset=2]

b, Chu vi hình vuông là:

         6×4=24 (cm)

Diện tính hình vuông là:

        6×6=36 (cm²)

c, Chu vi hình tam giác là:

           +84888672676=25 (cm)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

[external_footer]
See more articles in the category: Chu vi
READ  [TaiMienPhi.Vn] Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông, công thức tính