bài tập phần Ki-lô-mét vuông – Toán 4 – có hướng dẫn – Hoc360.net

Or you want a quick look:

Th10 21st, 2017 · Chức năng bình luận bị tắt ở Bài tập phần Ki-lô-mét vuông – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

[external_link_head]

142.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 36m2 = … dm2                          b) 120dm2 = … cm2                        c)   3km2 =     … m2

d0 10km2 = … m2                         e) 9m2 53dm2 = … dm2                  g) 1km2 325m2         = … m2

143.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) +84888672676cm2 = … dm2                         b) 6300dm2 = … m2

c) 5 000OOOm2 = … km2                  d)  +84888672676m2 = … km2

e0 430dm2 = … m2 … dm2                    g)  +84888672676m2 = … km2 … m2

XEM THÊM DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3- TOÁN 4

144.

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 5km, chiều rộng 1200m.

Hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

[external_link offset=1]

145.

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 1km2, chiều rộng là 500m. Tính chiều dài của khu đất đó.

READ  Từ Điểm Nhấn Biến Thành Điểm Ô Nhiễm – Lingocard.vn

146.

Diện tích của một khu dân cư hình chữ nhật là 3km2, có chiều dài là 3km. Hỏi chiều rộng của

khu dân cư đó bằng một phần mấy chiều dài ?

147.

Cho biết diện tích của ba tỉnh là : Nghệ An +84888672676km2 ; Thanh Hoá 11116km2 ; Đắk Lắk +84888672676km2.

a) So sánh diện tích của các tỉnh : Nghệ An và Thanh Hoá ; Thanh Hoá và Đắk Lắk.

b) Tỉnh nào có diện tích lớn nhất ?

c) Diện tích của tỉnh Nghệ An lớn hơn diện tích của tỉnh Đắk Lắk là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

ĐÁP ÁN:

142.

a) 36m2 = 3600dm2                                    b) 120dm2 = 12 OOOcm2

c) 3 km2 = +84888672676 m2                    d) 10km2 = +84888672676m2

e) 9m2 53dm2 = 953dm2                          g) +84888672676m2 = 1 km2 325m2 

Chú ý cách đổi đơn vị:

1km2 325m2 = 1km2 + 325m2 = +84888672676m2 + 325m2 = +84888672676m2

143.

a) 93100cm2 = 931dm2                                     b) 6300dm2 = 63m

c) +84888672676m2 = 5km2                                  d) +84888672676m2 = 10km2

e) 430dm2 = 4m2 30dm2                                g) +84888672676m2 = 1km2 325m2

Chú ý cách đổi đơn vị :

READ  Cách đo diện tích đất ruộng, cách đo diện tích đất rừng chuẩn nhất

430dm2 = 400dm2 + 30dm2 = 4m2 30dm2

[external_link offset=2]

144.

HD:  5km = 5000m

           Diện tích khu rừng là :

                5000 X 1200 = +84888672676 (m2)

                6 000 OOOm2 = 6km2

145.

HD : 1km2 = 1 OOOOOOm2 Chiểu dài của khu đất là :

+84888672676 : 500 = 2000 (m).

146.

HD : Chiều rộng khu dân cư là :

                      3:3 = 1 (km)

Vây chiều  rộng bằng 1/3 chiểu dài.

147.

a) Diện tích của Nghệ An lớn hơn diện tích của Thanh Hoá.

    Diện tích của Thanh Hoá bé hơn diện tích của Đắk Lắk.

b) Nghệ An có diện tích lớn nhất.

c) Diện tích của Nghệ An lớn hơn diện tích của Đắk Lắk là :

                           16487 – 13084 = 3403 (km2). [external_footer]

See more articles in the category: Diện tích