C2H2 ra C6H6

You are viewing the article: C2H2 ra C6H6 at Traloitructuyen.com

Or you want a quick look: 1. Phương trình điều chế benzen

Điều chế benzen C6H6 từ C2H2

C2H2 ra C6H6 được VnDoc là một trong các phản ứng điều chế benzen (C6H6) từ C2H2 (axetilen). Hy vọng tài liệu giúp các bạn học sinh viết được phương trình điều chế benzen một cách chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

[external_link_head]

1. Phương trình điều chế benzen

CH≡CH C2H2 ra C6H6 C6H6

2. Điều kiện phản ứng C2H2 ra C6H6

Nhiệt độ, áp suất, xúc tác

3. Cách tiến hành phản ứng C2H2 ra C6H

Trime hóa axetilen ở nhiệt độ và xúc tác thích hợp thu được benzen

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu được

A. hex-1-en

B. hexan

C. 3 hex-1-in

D. xiclohexan

Câu 2: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. o-bromtoluen

B. m-bromtoluen.

C. phenylbromua

D. benzylbromua

Câu 3: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạp polime?

A. benzen

B. toluen

C. 3 propan

D. stiren

Câu 4: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

[external_link offset=1]

A. benzen

READ  2 KOH + SO3 → K2SO4 + H2O – Ausgeglichene Gleichung

B. toluen

C. 3 propan

D. stiren

Câu 5. Toluen phản ứng với hỗn hợp H2SO4 đặc và HNO3 đặc dư sẽ thu được sản phẩm nào?

A. 2,3,4-trinitroluen.

B. o-nitrotoluen và m-nitrotoluen.

C. 2,4,6-trinitroluen (TNT).

D. m-nitrotoluen và p-nitrotoluen.

Xem đáp án

Đáp án C: Sản phẩm thu được là 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C6H6

B. C7H8

C. C8H8

D. C8H10

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi công thức hợp chất hữu cơ ankybenzen X là CnH2n-6

Ta có: 3nX = nCO2 - nH2O = 0,35 - 0,2 = 0,15 mol

=> nX = 0,05 mol

Bảo toàn nguyên tố C => 0,05n = 0,35 => n = 7

=> CTPT của X là C7H8

Câu 7  Khi cho một ít benzen vào ống nghiệm đựng nước brom, lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là:

A. nước brom mất màu, thu được chất lỏng đồng nhất

B. chất lỏng trong ống nghiệm chia thành 2 lớp: lớp có màu đỏ và lớp không màu

C. chất lỏng trong ống nghiệm không thay đổi

D. nước brom mất màu, có chất lỏng không tan chìm xuống đáy ống nghiệm

Xem đáp án

Đáp án B: chất lỏng trong ống nghiệm chia thành 2 lớp: lớp có màu đỏ và lớp không màu

Câu 8. Trong không khí, nhất ở các khu đô thị lớn có một lượng Benzen vượt quá giới hạn cho phép là một thành phần gây ô nhiễm không khí. Lượng benzen đó có nguồn gốc chủ yếu là do

READ  CH4 + H2O = CO + H2 – Chemical Equation Balancer
[external_link offset=2]

A. khí phát thải từ các động cơ ô tô, xem máy do nhiên liệu đốt cháy chưa hoàn toàn.

B. hơi benzen thoát ra từ các giàn khoan dầu khí.

C. sinh ra từ khí thải nhà máy

D. sinh ra từ sản xuất nông nghiệp

Câu 9. Cho các phát biểu sau:

(1) Benzen cháy trong không khí cho ngọn lửa nhiều muội than

(2) Benzen là chất lỏng không màu, hòa tan được trong nước

(3) Benzen là hóa chất độc hại có nguy cơ gây ung thư khi tiếp xúc trực tiếp với nó

(4) Hòa tan iot vào benzen thu được dung dịch đồng nhất không phân lớp.

(5) Ở điều kiện thường benzen tác dụng với H2 tạo thành hexan

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 10. Hóa chất để phân biệt: benzen, axetilen, striren là:

A. Dung dịch Brom

B. Dung dịch Brom, Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch AgNO3

D. Cu(OH)2, dung dịch AgNO3/NH3

...............................

Mời các tham khảo thêm tài liệu liên quan 

  • C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3
  • CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2
  • Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là
  • C6H5OH + Br2 → C5H2Br3OH + HBr
  • Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6
  • C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học C2H2 ra C6H6, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn sẽ rất hay gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

READ  【c2h2 ra c2h4】C2H2 + H2 -> C2H4 |Phương trình hóa học

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.[external_footer]

See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply