C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 – C6H5ONa ra C6H5OH

Or you want a quick look:

C6H5ONa ra C6H5OH

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 được VnDoc biên soạn là phương trình phản ứng từ c6h5ona ra phenol ra phenol. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh biết viết và cân bằng phản ứng một cách chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo.

[external_link_head]

1. Phương trình phản ứng C6H5ONa ra C6H5OH 

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

2. Điều kiện phản C6H5ONa ra C6H5OH

Nhiệt độ: nhiệt độ Áp suất: cao Xúc tác: NaOH đặc

3 Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C6H5OH (Phenol) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C6H5ONa (Natri Phenolat) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Khi cho phenol tác dụng với dung dịch brom dư thì thu được một dẫn xuất của phenol là 2,4,6-tribromphenol, trong môi trường này 2,4,6-tribromphenol là chất:

READ  C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

A. lỏng, nhẹ hơn phenol

B. lỏng, nặng hơn phenol

C. rắn

D. rắn, rồi tan trong phenol dư

Câu 2: Benzen không phản ứng với dung dịch brom nhưng phenol làm mất màu nâu đỏ của dung dịch brom nhanh chóng vì lí do nào sau đây?

A. Phenol có tính axit

B. Tính axit của phenol yếu hơn cả axit cacbonic

C. Phenol là dung môi hữu cơ phân cực hơn benzen

[external_link offset=1]

D. Do ảnh hưởng của nhóm -OH, cả vị trí ortho và para trong phenol trở nên giàu điện tích âm, tạo điều kiện cho tác nhân Br− nhanh chóng tấn công

Câu 3. CTPT C7H8O có số đồng phân hình học là hợp chất thơm là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4. Cho các chất: Phenol, Striren, Ancol benzylic. Thuốc thử duy nhất có thể phân biệt được ba chất lỏng đựng trong ba lọ mất nhãn là:

A. Na

B. Dung dịch Brom

C. Dung dịch NaOH

D. Quỳ tím

Câu 5. Hợp chất Y là dẫn xuất chứa oxi của benzen, khối lượng phân tử của Y bằng 94 đvC. Cho biết CTCT của Y

A. Ancol benzylic

B. Phenol

C. p-Crezol

D. Natriphenolat

Câu 6. Cho các phát biểu sau về phenol:

(a) C6H5OH vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) C6H5OH tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của C6H5OH lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) C6H5OH phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2.

READ  Cr2O3 + 6 HCl → 2 CrCl3 + 3 H2O – Balanced equation

(e) C6H5OH là một ancol thơm.

Trong các trường hợp trên, các phát biểu đúng là

A. (a); (b); (c)

B. (a); (c); (e)

[external_link offset=2]

C. (a); (b); (c); (d)

D. (a); (b); (d); (e)

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn a gam C2H5OH thu được 0,1 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn b gam CH3COOH thu được 0,1 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có xúc tác là H2SO4 đặc và đun nóng (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) thì thu được số gam ete là

A. 8,8 gam .

B. 17,6 gam

C. 4,4 gam.

D. 13,2 gam.

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có

nC2H5OH = 1/2 nCO2 = 0,05 mol; nCH3COOH = 0,05 mol

Phương trình phản ứng hóa học

CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

meste = 0,05.88 = 4,4 (gam)

....................................

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn sẽ rất hay gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

READ  Reactions between Hydrogen Sulfide and Sulfuric Acid:  A Novel Process for Sulfur Removal and Recovery

Chúc các bạn học tập tốt.[external_footer]

See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply