Các công thức tính toán trong môn Địa lí

Or you want a quick look:

Ngày đăng: 05/07/2014, 07:00

Tài liệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH ( +84888672676 ) MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH THƯỜNG GẶP • Tính bán kính ( R): • Tính tốc độ tăng trưởng : (Năm sau so với năm gốc) • Tính tốc độ tăng trưởng liên hoàn: (Năm sau so với năm trước) • Tỉ suất gia tăng tự nhiên (%) = Tỉ suất sinh thô (‰) – tỉ suất tử thô (‰) (chú ý sau khi tính xong cần chuyển về đơn vị %) • Tính tỉ suất gia tăng cơ giới của dân số: Tỉ suất gia tăng cơ giới (%) = Tỉ suất xuất cư – tỉ suất nhập cư • Năng suất của một loại cây trồng: • Sản lượng = Năng suất x Diện tích ( Tấn hoặc Nghìn tấn hoặc Triệu tấn ) • Bình quân LT: • Tính giá trị xuất nhập khẩu (tổng kim ngạch xuất nhập khẩu) Tổng giá trị xuất nhập khẩu = giá trị Xkhẩu + giá trị Nkhẩu (vnd hoặc usd ) • Tính cán cân xuất nhập khẩu Cán cân xuất nhập khẩu = Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập khẩu (vnd hoặc usd ) Email: dangdinhtu76@gmail.com Website: http://www.violet.vn/vantien2268 Page 1 R2 = R1√ S2 S1 Tt (%) = Gs Gg x 100 Tt (%) = Gs Gt x 100 Năng suất = Sản lượng Diện tích gieo trồng (tạ/ ha) BQLT = Sản lượng LT Số dân (kg/ người) Thu nhập BQ = Tổng GDP (hoặc GNP) Số dân (USD/ người) hoặc VND /người Tỉ lệ xuất khẩu (%) = Giá trị xuất khẩu Tổng giá trị xuất nhập khẩu x 100 Thành phần A Tổng thể Tỉ trọng của thành phần A (%) = x 100 Tài liệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH ( +84888672676 ) • Mật độ dân số = Số dân / Diện tích ( người/km 2 ) • Bình quân diên tích đất trên người = diện tích/số dân x 1000 ( m 2 / người) • Độ che phủ rừng = Diện tích rừng / Diện tích đất tự nhiên x 100 ( % ) • Cự li vận chuyển trung bình = KLLC/KLVC x 1000 ( Km ) Lưu ý: 1 tấn = 10 tạ = 1.000 kg 1 ha = +84888672676 m2 Các công thức tính Năng suất, bình quân lương thực cần nhân(x) 1000 để đổi đơn vị tính trên Máy tính ra kết quả ( tạ/ha ) và ( kg/người ) Email: dangdinhtu76@gmail.com Website: http://www.violet.vn/vantien2268 Page 2 Tỉ lệ nhập khẩu (%) = Giá trị nhập khẩu Tổng giá trị xuất nhập khẩu x 100 Tỉ lệ xuất khẩu so với nhập khẩu (%) = Giá trị xuất khẩu Giá trị nhập khẩu x 100 . luyện thi TN 12-CĐ-ĐH ( +84888672676 ) MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH THƯỜNG GẶP • Tính bán kính ( R): • Tính tốc độ tăng trưởng : (Năm sau so với năm gốc) • Tính tốc độ tăng trưởng liên hoàn: (Năm sau. ý: 1 tấn = 10 tạ = 1.000 kg 1 ha = +84888672676 m2 Các công thức tính Năng suất, bình quân lương thực cần nhân(x) 1000 để đổi đơn vị tính trên Máy tính ra kết quả ( tạ/ha ) và ( kg/người ) Email:. Triệu tấn ) • Bình quân LT: • Tính giá trị xuất nhập khẩu (tổng kim ngạch xuất nhập khẩu) Tổng giá trị xuất nhập khẩu = giá trị Xkhẩu + giá trị Nkhẩu (vnd hoặc usd ) • Tính cán cân xuất nhập khẩu Cán

READ  Cách giải phương trình chứa căn, bất phương trình chứa căn - O2 Education
[external_link_head]

[external_link offset=1]

- Xem thêm -

[external_link offset=2]

Xem thêm: Các công thức tính toán trong môn Địa lí, Các công thức tính toán trong môn Địa lí, Các công thức tính toán trong môn Địa lí [external_footer]

See more articles in the category: Môn toán