Cách tính điểm IUH – Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | Traloitructuyen.com

Or you want a quick look: Đánh giá học phần IUH – Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Traloitructuyen.com cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Cách xem điểm hệ số 4 IUH
 • IUH tính điểm học bạ lớp 12
 • Cách tính điểm chuẩn IUH
 • Cách tính điểm IUH 2021
 • Cách tính điểm tích lũy trường Đại học Công nghiệp
 • Xếp loại thang điểm 4 IUH
 • Tính điểm tích lũy hệ 4 IUH
 • Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp IUH 2020
 
Cách tính điểm IUH – Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Cách tính điểm IUH – Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

 

Đánh giá học phần IUH – Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

1. Điểm đánh giá đối với học phần lý thuyết bao gồm

: điểm kiểm tra thường xuyên (thường kỳ), điểm thi giữa kỳ và điểm thi kết thúc học phần (cuối kỳ). Trong đó, điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp. Sinh viên có điểm thi giữa kỳ = 0 sẽ không được dự thi cuối kỳ (kết thúc học phần). Điểm thi kết thúc học phần (cuối kỳ) cần đạt tối thiểu là 3. Nếu điểm cuối kỳ nhỏ hơn 3 thì điểm tổng kết học phần bằng điểm kết thúc học phần (bị điểm F).

READ  Cách xếp loại học lực cấp 2

Kỷ yếu đời sinh viên – DHTD7A.IUH | Đoàn Thiên Thư – FFB.IUH

2. Điểm thường xuyên (thường kỳ)

phải có ít nhất 2 cột điểm đối với các học phần có từ 1 – 3 tín chỉ và có ít nhất từ 3 cột điểm đối với các học phần có từ 4 tín chỉ trở lên. Sinh viên không làm bài kiểm tra thường xuyên nào sẽ bị điểm 0 bài kiểm tra đó. Điểm trung bình kiểm tra thường xuyên bằng trung bình cộng các cột điểm. Sinh viên nghỉ quá 20% số tiết của môn học thì không được dự thi cuối kỳ.

Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được quy định như sau:

3. Đối với các học phần chỉ có thí nghiệm, thực hành:

Điểm thực hành phải có ít nhất 2 cột điểm đối với các học phần có từ 1 -3 tín chỉ và có ít nhất 3 cột điểm đối với các học phần có từ 4 tín chỉ trở lên. Điểm tổng kết của học phần thí nghiệm, thực hành là điểm trung bình cộng của các cột điểm thực hành trong lớp học phần. Các sinh viên trong cùng 1 lớp học phần thực hành phải có số cột điểm thực hành bằng nhau.

Điểm chuẩn của trường IUH đối với các ngành đào tạo như thể nào?
4. Các học phần thực tập doanh nghiệp và khóa luận tốt nghiệp chỉ có 1 cột điểm, được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

* Giữa học phần chỉ thi 1 lần. Nếu sinh viên bỏ thi giữa kỳ (không lí do) hoặc điểm thi giữa kỳ 0 điểm: bị cấm thi kết thúc học phần và phải đăng ký học lại học phần đó.

READ  Dich Vu Di Dong

* Sinh viên vắng mặt trong kì thi cuối kì có lí do chính đáng thì Trưởng đơn vị (trưởng khoa) xem xét quyết định cho dự thi tại các kì thi cuối kì của sinh viên lớp khác hoặc các khóa học sau. Sinh viên vắng mặt trong kì thi cuối kì không có lí do chính đáng: 0 điểm.

Link check điểm: www.sv.iuh.edu.vn

* Phúc khảo: Sinh viên nộp đơn phúc khảo (mua đơn ở nhà C) kết quả thi không quá 15 ngày kể từ khi có kết quả thi trên website. 

Cách tính điểm TBC Tích Lũy IUH

Cách tính điểm Trung Bình môn học IUH

Tính Điểm

Lưu ý: với những môn có nhiều cột điểm Thường kỳ, các bạn lấy trung bình cộng của các cột nhé!

Cách tính điểm TBC Tích Lũy IUH

TinhDiem

Cách tính điểm này áp dụng cho cả hệ thống cũ và hệ thống mới!

Traloitructuyen.com cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Cách xem điểm hệ số 4 IUH
 • IUH tính điểm học bạ lớp 12
 • Cách tính điểm chuẩn IUH
 • Cách tính điểm IUH 2021
 • Cách tính điểm tích lũy trường Đại học Công nghiệp
 • Xếp loại thang điểm 4 IUH
 • Tính điểm tích lũy hệ 4 IUH
 • Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp IUH 2020
See more articles in the category: Tính điểm