lan can in English – Vietnamese-English Dictionary

Or you want a quick look: Less frequent translations

  • Con trượt trên lan can cầu thang trong bộ đồ jean màu xanh.

    You came sliding down the banister in blue jeans.

    [external_link_head]
  • en set of steps allowing one to walk up or down comfortably

Less frequent translations

hand-rail · handrail · rail · balustrade · parapet

Tôi bắt mắt của Jim dựa trên các lan can của cầu cảng.

I caught sight of Jim leaning over the parapet of the quay.

QED

Hay “lan can; nơi cao nhất”.

Or “parapet; highest point.”

jw2019

opensubtitles2

Chim cu cu sẽ đậu trên lan can và hát.

The koel will sing perched on the parapet

QED

Thủ phạm của anh bị trói ở thành lan can.

Your suspect is tied to the railing.

OpenSubtitles2018.v3

Có khoảng # bậc, mà lan can thì trong tình trạng xấu

[external_link offset=1]

There are, like, # steps, and the rails are garbage

opensubtitles2

Lan can xung quanh mái nhà rất phổ biến ở Luân Đôn.

Parapets surrounding roofs are common in London.

WikiMatrix

Được rồi, đưa nó lên khỏi lan can

Okay, take her up and over the bow rail

opensubtitles2

Mức cằm của ông với các lan can, quản lý nhìn lại lần cuối cùng.

His chin level with the banister, the manager looked back for the last time.

QED

Con trượt trên lan can cầu thang trong bộ đồ jean màu xanh.

You came sliding down the banister in blue jeans.

OpenSubtitles2018.v3

Lui về sau lan can đi, sơ.

OpenSubtitles2018.v3

Lan can trên sân thượng (8)

jw2019

Thật ngốc, em đang dựa vào lan can, rồi ngủ quên đi

I was leaning over and I slipped

opensubtitles2

Luật pháp Môi-se quy định phải làm lan can trên mái nhà phẳng

The Law of Moses required that flat roofs be rimmed by a parapet

jw2019

Thí dụ, một người phải làm lan can trên sân thượng khi cất nhà mới.

Otherwise, bloodguilt would come upon the house if someone fell to his death from the roof.

jw2019

Tôi chỉ hy vọng cô leo trở qua lan can và lôi tôi ra khỏi cạm bẫy này.

I guess I'm kind of hoping you'll come back over the rail and and get me off the hook here.

OpenSubtitles2018.v3

[external_link offset=2]

Và dĩ nhiên, chính quyền cũng yêu cầu, "Dĩ nhiên là các anh phải xây lan can chứ."

And of course, the government official said, "Of course you have to have a handrail."

ted2019

Bà già Memnet chắc đã đi qua cái lan can đó cả ngàn lần rồi.

Old Memnet must have walked that balcony a thousand times.

OpenSubtitles2018.v3

Và anh đặt 2 cái cầu với thành lan can màu hồng.

And he put these two bridges with pink guardrails on it.

QED

Chắc là bả té khỏi lan can.

She must have fallen from the balcony.

OpenSubtitles2018.v3

Và thế là chúng tôi biến sợi dây này thành lan can.

And we were allowed to call this rope as a handrail.

ted2019

Có 2 tên trên lan can!

You got two rovers on the balcony.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng liệu mày có thể làm gì ở lan can đằng kia không?

But can you do a thingy on that rail?

opensubtitles2

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]
See more articles in the category: Tiếng anh
READ  Các bài nghe Tiếng Anh lớp 5 – download miễn phí

Leave a Reply