Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó? câu hỏi 484980 – hoidap247.com

Or you want a quick look:

program BTH;

uses crt;

var a:real;

BEGIN

        clrscr;

        Write('Nhap ban kinh: ');readln(a);

        Writeln('Chu vi hinh tron la: ',(a+a)*pi:4:2);

        writeln('Dien tich hinh tron la: ',a*a*pi:4:2);

        readln;

END.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

[external_link_head]

[external_link offset=1]

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

[external_link offset=2]

1 vote

[external_footer]
See more articles in the category: Chu vi
READ  Cách tính chu vi hình thang vuông, ví dụ, bài tập áp dụng.