Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

Or you want a quick look:

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

[external_link_head]

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

Chiều rộng hình chữ nhật là:

    24-15 = 9(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

    15*9 = 135(cm2)

         Đáp số: 135 cm2

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

Chiều rộng hình chữ nhật là :

    +84888672676 = 9 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

   15 x 9 =135 ( cm2 )

           Đáp số : 135 cm 2

Chúc em hk tốt !

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

[external_link offset=1]

chiều rộng hình chữ nhật là :

24-15=9 (cm)

diện tích hình chữ nhật là : 

15x9=135(cm2)

đáp số :135 cm2

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

13 tháng +84888672676 lúc 12:12

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều dài là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24  c m 2

B. 126  c m 2

C. 135  c m 2

D. 720  c m 2

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều dài là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24  c m 2

B. 126  c m 2

C. 135  c m 2

D.720 c m 2

[external_link offset=2]

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

READ  Cách tính chu vi hình thang vuông, ví dụ, bài tập áp dụng.

Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là :

A. 24  c m 2

B. 126  c m 2

C. 135  c m 2

D. 720 c m 2

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

20 tháng +84888672676 lúc 9:55

Nửa chu vi hình chữ nhật là 24 cm nếu chiều dài là 15cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 

22 tháng +84888672676 lúc 12:55

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

[external_footer]
See more articles in the category: Chu vi