Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

2 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 2

Trang 1 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Phương Trình Kết Quả Số #1

[external_link_head]  • Thông tin
  • Tìm kiếm mở rộng
  • Báo lỗi cân bằng

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

Cho glucose tác dụng với nước brom

Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm HBr (Hidro bromua) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), C6H12O7 (Axit Gluconic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Br2 (brom) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: nâu đỏ), C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

[external_link offset=1]

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2 + C6H12O6 + H2O => 2HBr + C6H12O7

READ  CuSO4 + Mg → Cu + MgSO4 – Balanced equation

Câu 1. Chất tác dụng với nước Br2

Cho dãy các chất sau: anilin, saccarozơ, amilozơ, glucozơ, triolein, tripanmitin, fructozơ,

metyl fomat. Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2 là.

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Phương Trình Kết Quả Số #2  • Thông tin
  • Tìm kiếm mở rộng
  • Báo lỗi cân bằng

Điều kiện phản ứng

Không có

Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm HBr (Hidro bromua), C6H12O7 (Axit Gluconic), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Br2 (brom), C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho), H2O (nước), biến mất.

[external_link offset=2]

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2 + C6H12O6 + H2O => 2HBr + C6H12O7

Câu 1. Phát biểu

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Có thể phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.

B. Glucozơ và mantozơ đều bị khử bởi H2 (xúc tác Ni, nung nóng).

C. Dung dịch saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 trong NaOH khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

D. Fructozơ không làm mất màu nước brom.

READ  KHCo3 + NaOH = K2Co3 + Na2Co3 + H2O – Chemical Equation Balancer

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

2 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 2

Trang 1

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply