Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho KMnO4 (kali pemanganat) tác dụng vói C6H5CH3 (Toluen) tạo thành H2O (nước) MnO2 (Mangan oxit) C6H5COOK (Kali benzoat) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ

Phương trình để tạo ra chất KMnO4 (kali pemanganat) (potassium permanganate)

2H2O + 3K2MnO4 => 2KMnO4 + 4KOH + MnO2 2H2O + O2 + 4K2MnO4 => 4KMnO4 + 4KOH 2KOH + Mn2O7 => H2O + 2KMnO4

[external_link_head]

Phương trình để tạo ra chất C6H5CH3 (Toluen) ()

C6H6 + CH3Cl => HCl + C6H5CH3 2H2 + C6H5CHO => H2O + C6H5CH3 2Na + C6H5Br + CH3Br => C6H5CH3 + 2NaBr

[external_link offset=1]

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2NaOH + NH4HSO4 => 2H2O + Na2SO4 + NH3 2H2S + 3O2 => 2H2O + 2SO2 3NH4NO3 + CH2 => 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất KOH (kali hidroxit) (potassium hydroxide)

2NaOH + K2HPO4 => 2KOH + Na2HPO4 H2O + K2O => 2KOH 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 => 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

Phương trình để tạo ra chất MnO2 (Mangan oxit) (manganese dioxide)

2KMnO4 => MnO2 + O2 + K2MnO4 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 => 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 => 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

[external_link offset=2]

Phương trình để tạo ra chất C6H5COOK (Kali benzoat) (Potassium benzoate)

2KMnO4 + C6H5CH3 => H2O + KOH + 2MnO2 + C6H5COOK KOH + 2C6H5CHO => C6H5CH2OH + C6H5COOK KOH + C6H5COOH => H2O + C6H5COOK [external_footer]

See more articles in the category: Hóa học
READ  3 C + 4 HNO3 → 3 CO2 + 4 NO + 2 H2O – Balanced equation

Leave a Reply