Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: nhiệt độ

Cách thực hiện phản ứng

cho cacbon tác dụng với CO2

[external_link_head]

Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CO (cacbon oxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), được sinh ra

[external_link offset=1]

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C (cacbon) (trạng thái: rắn), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin thêm

Click để xem thông tin thêm về phương trình

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình C + CO2 => 2CO

Câu 1. Phản ứng

Trong các phương trình phản ứng sau, có bao nhiêu phương trình phản ứng tạo ra chất khí?

H2O + C6H5COOCH3 ----> ;

H2 + (C17H31COO)3C3H5 -------> ;

CO + H2O -------> ;

Ag + H2S + O2 -------> ;

Ba(OH)2 + FeCl3 -----> ;

Al + H2SO4 ----> ;

Cl2 + NH3 ---->

C + CO2 ----> ;

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

[external_link offset=2]

Xem đáp án câu 1

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply