Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: nhiệt độ

Cách thực hiện phản ứng

cho oxit sắt từ tác dụng với dung dịch axit H2SO4

[external_link_head]

Hiện tượng nhận biết

Click để xem thông tin thêm

[external_link offset=1]

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 4H2SO4 + Fe3O4 => Fe2(SOupdatingH2O + FeSO4

Câu 1. Phản ứng hóa học

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1). Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.

(2). Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.

(3). Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.

(4). Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.

(5). Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

(6). Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(7). Cho FeS vào dung dịch HCl.

(8). Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng.

(9). Cho Cr vào dung dịch KOH

(10). Nung NaCl ở nhiệt độ cao.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là:

A. 8

B. 10

C. 7

D. 9

Xem đáp án câu 1

[external_link offset=2]
[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply