Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

1 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 1

Trang 1 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Phương Trình Kết Quả Số #1

[external_link_head]  • Thông tin
  • Tìm kiếm mở rộng
  • Báo lỗi cân bằng

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

cho FeS tác dụng H2SO4.

[external_link offset=1]

Hiện tượng nhận biết

Click để xem thông tin thêm

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình FeS + H2SO4 => H2S + FeSO4

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:

a. FeO + H2SO4đ,n ->

b. FeS + H2SO4đ,n ->

c. Al2O3 + HNO3 ->

d. Cu + Fe2(SO4)3 ->

e. RCHO + H2 --Ni,t0-->

f. glucose + AgNO3 + NH3 + H2O ->

g. etilen + Br2 ->

h. glixerol + Cu(OH)2 ->

A. a, b, d, e, f, g.

B. a, b, d, e, f, h.

C. a, b, c, d, e, g.

D. a, b, c, d, e, h.

Xem đáp án câu 1

[external_link offset=2]

1 kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 đến 1

Trang 1

[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply