Từ Điển Phương Trình Hoá Học

Or you want a quick look:

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

cho C2H6 tác dụng với Cl2

[external_link_head]

Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm HCl (axit clohidric) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), C2H5Cl (Cloroetan) (trạng thái: khí), được sinh ra

[external_link offset=1]

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C2H6 (etan) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), Cl2 (clo) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Câu hỏi minh họa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình C2H6 + Cl2 => HCl + C2H5Cl

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho sơ đồ phản ứng sau:

C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC2H5 → C2H5OH.

Biết rằng sản phẩm của mỗi phản ứng trong sơ đồ chỉ gồm một chất hữu cơ. Số phản ứng oxi hóa khử trong sơ đồ trên là:

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án câu 1

[external_link offset=2]
[external_footer]
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply