Saccarozơ có thể tác dụng với các chất nào sau đây |Traloitructuyen.com

Or you want a quick look:

Saccarozơ có thể tác dụng với các chất nào sau đây

Saccarozơ có thể tác dụng với các chất nào sau đây

Saccarozơ có thể tác dụng với các chất nào sau đây? [external_link_head] A. H2O/H+,to; Cu(OH)2, to thường   B. Cu(OH)2, to thường; dung dịch AgNO3/NH3   C. Cu(OH)2 đun nóng; dung dịch AgNO3/NH3   D. Lên men, Cu(OH)2 đun nóng

Trả lời:

Chọn A. Loại B, C vì saccarozơ không tráng bạC. Loại D vì saccarozơ không lên men

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy các chất sau: saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là   A. 1. [external_link offset=1]   B. 3   C. 4   D. 2

Câu 2:

Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của   A. ancol   B. amin   C. xeton   D. anđehit

Câu 3:

Để chứng minh trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl (nhóm OH), người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với   A. AgNO3 trong dung dịch amoniac, đun nóng   B. Kim loại K   C. Anhiđrit axetic (CH3CO)2O   D. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng

Câu 4:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng với H2/Ni, đun nóng? [external_link offset=2]   A. Fructozơ   B. Mantozơ   C. Glucozơ  
READ  FeCl2 + H2S → FeS + 2 HCl – Balanced equation
D. Saccarozơ

Câu 5:

Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ, ta dùng   A. phản ứng màu với dung dịch I2   B. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng   C. phản ứng tráng bạc   D. phản ứng thủy phân
[external_footer] Một số từ khóa tìm kiếm liên quan:
  • Saccarozơ có thể tác dụng với các chất
  • Đun nóng saccarozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3
  • Saccarozơ tác dụng với AgNO3/NH3
  • saccarozơ có thể tác dụng với cu(oh)2
  • Saccarozo tác dụng với cuoh2
  • saccarozo + agno3/nh3 cân bằng
See more articles in the category: Hóa học

Leave a Reply