Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT Toán 3 tập 2: Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó

Or you want a quick look:

Bài 137. Diện tích hình chữ nhật – SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Viết vào ô trống (theo mẫu); Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó…

Câu 1, 2,3,4

[external_link_head]

1: Viết vào ô trống (theo mẫu) 

Chiều dài

Chiều rộng

Diện tích hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật

15cm

9cm

15 x 9 = 135 (cm2)

(15 + 9) x 2 = 48 (cm)

12cm

6cm

20cm

8cm

25cm

7cm

2: Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó

[external_link offset=1]

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT Toán 3 tập 2: Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó

3: Tính diện tích  hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 9cm

4: Tính diện tích  các hình chữ nhật : AMND, MBCN và ABCD có kích thước ghi trên hình vẽ

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT Toán 3 tập 2: Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó

Giải 

1:

Chiều dài

Chiều rộng

Diện tích hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật

15cm

9cm

15 x 9 = 135 (cm2)

(15 + 9) x 2 = 48 (cm)

12cm

6cm

12 x 6 = 72 (cm2)

(12 + 6) x 2 = 36 (cm)

20cm

8cm

20 x 8 = 160 (cm2)

(20 + 8) x 2 = 56 (cm)

25cm

7cm

25 x 7 = 175 (cm2)

(25 + 7) x 2 = 64 (cm)

2: Tóm tắt 

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT Toán 3 tập 2: Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT Toán 3 tập 2: Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó

[external_link offset=2]

Diện tích của nhãn vở là :

8 ⨯ 5 = 40 (cm2)

Đáp số : 40cm2

3: Tóm tắt

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT Toán 3 tập 2: Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT Toán 3 tập 2: Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó

2dm = 20cm

Diện tích hình chữ nhật là:

20 x 9 = 180 (cm2)

Đáp số: 180cm2

4: 

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 VBT Toán 3 tập 2: Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật AMND là:

4 x 2 = 8 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật MBCN là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

4 x 5 = 20 (cm2)

Đáp số: Diện tích hình: AMND bằng 8cm2

                                  MBCN bằng 12cm2

                                  ABCD bằng 20cm2 [external_footer]

See more articles in the category: Chu vi
READ  5M model - Wikipedia